Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 515/2020 https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2020-515, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu a dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1999-106.

 
Zákon č. 106/1999 Sb. O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM
Ze zákona:
Zveřejňování informací
Každý povinný subjekt musí pro informování veřejnosti ve svém sídle a svých úřadovnách zveřejnit na místě, které je všeobecně přístupné, jakož i umožnit pořízení jejich kopie, tyto informace:
a) důvod a způsob založení povinného subjektu, včetně podmínek a principů, za kterých provozuje svoji činnost,
b) popis své organizační struktury, místo a způsob, jak získat příslušné informace, kde lze podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí,
c) místo, lhůtu a způsob, kde lze podat opravný prostředek proti rozhodnutí povinného subjektu, a to včetně výslovného uvedení požadavků, které jsou v této souvislosti kladeny na žadatele, jakož i popis postupů a pravidel, která je třeba dodržovat při těchto činnostech, a název příslušného formuláře a způsob a místo, kde lze takový formulář získat,
d) postup, který musí povinný subjekt dodržovat při vyřizování všech žádostí, návrhů i jiných dožádání občanů, a to včetně příslušných lhůt, které je třeba dodržovat,
e) přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž povinný subjekt zejména jedná a rozhoduje, které stanovují právo žádat informace a povinnost poskytovat informace a které upravují další práva občanů ve vztahu k povinnému subjektu, a to včetně informace, kde a kdy jsou tyto předpisy poskytnuty k nahlédnutí,
f) sazebník úhrad za poskytování informací,
g) výroční zprávu za předcházející kalendářní rok o své činnosti v oblasti poskytování informací. Povinné subjekty jsou povinny zveřejňovat informace uvedené v odstavci 1 též způsobem umožňujícím dálkový přístup (Internet).
Tato povinnost se nevztahuje na povinné subjekty, které jsou pouze fyzickými osobami.

1. Oficiální název

Obec Štarnov, Štarnov 131, 783 14 Bohuňovice

2. Důvod a způsob založení

Obec Štarnov (dále jen obec) má dlouholetou tradici a její činnost se řídí zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích. Obec byla zřízena ze zákona e. 367/1990 sb. o obcích (obecní zřízení) jako územně samosprávný orgán.

Obec:

- je základním územním samosprávným společenstvím občanů a tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce

- je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek a hospodaří podle vlastního rozpočtu

- vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající

- pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů, při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem, vyjádřený v zákonech a jiných právních předpisech

Obec spravuje své záležitosti v samostatné působnosti. Přitom se řídí zákony a právními předpisy (obecně závaznými vyhláškami) vydanými na základě příslušných zákonů. Obec vykonává státní správu v rozsahu stanoveném zákony v přenesené působnosti. Přitom se řídí zákony, právními předpisy vydanými na základě zákonů, usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů.

3. Organizační struktura

Obecní úřad Štarnov má ve svém čele starostu, zastupuje ho místostarosta. Pracovníci a pracovnice OÚ jsou podřízeni starostovi a místostarostovi. Na obecním úřadě jsou základní pracoviště podatelna, účtárna, poplatky a sociální věci, údržba. Pracovnice OÚ zajišťují i další povinnosti v samostatné působnosti a přenesené státní správě, jako je například Czech POINT, datové schránky, pokladna, archivnictví, statistické výkaznictví, hospodaření s majetkem, evidence, inventury, vnitřní kontrola a další předepsané agendy. Základní styk s veřejností zajišťuje pracoviště podatelny v kanceláři v přízemí. V 1.patře se nachází kancelář starostky a účtárna.

Seznam organizací:
Knihovna
Hasiči
MŠ, ZŠ

4. Kontaktní spojení

 • 4.1 Kontaktní poštovní adresa

  Obec Štarnov
  Štarnov 131 
  783 14 Bohuňovice

 • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

  Obec Štarnov
  Štarnov 131 
  783 14 Bohuňovice

 • 4.3 Úřední hodiny

  Pondělí, Středa: 8-12, 13-17 hod.

  (V jinou dobu po telefonické dohodě na čísle 585 389 513, 739 278 175)
 • 4.4 Telefonní čísla

  pevná linka: +420 585 389 513
  mobilní číslo: +420 739 278 175

 • 4.5 Čísla faxu

  není

 • 4.6 Adresa internetové stránky

  www.starnov.cz

 • 4.7 Adresa e-podatelny

   

 • Elektronická podatelna 

  (ID datové schránky: 8tdaurn)

 • 4.8 Další elektronické adresy

  obec@starnov.cz

 • 4.9 ID datové schránky

  8tdaurn

5. Případné platby lze poukázat

       Číslo účtu: 1801692339/0800 (Česká spořitelna)

6. IČ

      00635685

7. Plátce daně z přidané hodnoty

      CZ00635685

8. Dokumenty

        Závěrečný účet

        viz Rozpočty a finanční dokumenty

9. Žádosti o informace 

       Poskytování informací týkajících se samostatné i přenesené působnosti Obce Štarnov se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 106/1999 Sb., o                 svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů. Žádost o poskytnutí informace se podávají na podatelnu OÚ. Jsou vyřizovány buď               odpovědnou pracovnicí či pracovníkem OÚ, nebo radou obce.

 viz Poskytování informací, příjem podání

10. Příjem žádostí a dalších podání

     a) osobně - na podatelně či u příslušného pracovníka obecního úřadu
     b) elektronicky se zaručeným podpisem – prostřednictvím E-Podatelny nebo datové schránky obce

viz Poskytování informací, příjem podání

 

11. Předpisy

 • 11.1 Nejdůležitější používané předpisy

   

  ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů,
  usnesení předsednictva ČNR č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součást ústavního pořádku České republiky, ve znění pozdějších předpisů,
  zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
  vyhláška č. 388/2002 Sb., o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem a správních obvodů obcí s rozšířenou působností, ve znění pozdějších předpisů,
  zákon č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů,
  zákon č. 85/1990 Sb., o právu petičním,
  zákon č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv, ve znění pozdějších předpisů,
  zákon č. 22/2004, o místním referendu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
  zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů,
  zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů

  viz Vyhlášky, zákony

 • 11.2 Vydané právní předpisy

  Obecně závazné vyhlášky

12. Úhrady za poskytování informací

13. Licenční smlouvy

14. Výroční zpráva podle zákona o svobodném přístupu k informacím

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2022.pdf

 

Výroční zpráva 2023

Další povinně zveřejňované informace:

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5. odst. 3 - Poskytnuté informace:

BUDE UPŘESNĚNO

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 5 - Rejstříky, registry, evidence a seznamy: