Drobečková navigace

Úvod > Život v obci > Odpady

Odpady

Komunální odpad

Tříděný odpad

Velkoobjemový a nebezpečný odpad

Bioodpad

 

Tříděný odpad D2D

Svozový kalendář Štarnov 2022 D2D duben až prosinec 2022:

na stažení: Svozový kalendář 2022Štarnov D2D

Svozový kalendář 2022 Štarnov D2D - aktualizace prosinec.png

 

 

 

 

 

Komunální odpad

Komunální odpad zahrnuje veškerý odpad vznikající při činnosti domácností.

Do komunálního odpadu patří:

 • tuhý komunální odpad (to, co si za běžných podmínek drží svůj tvar a objem)
 • domovní odpad (odpad z domácností a z činností spojených s úklidem obytných objektů)

Poplatek za komunální odpad je zakotven v zákoně o místních poplatcích a v zákoně o nakládání s odpady. Jejich likvidace spadá do kompetence místního úřadu, kterému se hradí poplatek za likvidaci komunálního odpadu.

Poplatek za komunální odpad se vztahuje na každého člena domácnosti. Jeho výši si obec upravuje samostatně. O tom, kde budete platit, rozhoduje místo trvalého pobytu. Poplatek se stanovuje podle zákona o místních poplatcích (565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů), podle nějž má každá obec možnost upravit jeho výši dle vlastní úvahy a je tak uvedena v místní vyhlášce. Výše poplatku je složena ze dvou položek: fixní částka 250,- Kč na osobu, druhá se pak počítá dle skutečných nákladů obce v předchozím roce na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu. Dohromady se může jednat maximálně o 1000,- Kč.

 

Tříděný odpad

Tříděný odpad je shromažďován v obci v tzv. sběrných hnízdech, kde jsou umístěny kontejnery na příslušné komodity. Ty jsou svozovou firmou sváženy do sběrných dvorů a po pečlivém vytřídění jsou dále používány.

Je třeba zdůraznit, že tříděním odpadů získává obec nemalé finanční prostředky (ročně cca 100.000,- Kč).

Tímto děkujeme všem občanům za to, že naše obec patří již tradičně k těm obcím, které třídí velice důsledně. Nejde přitom pouze o finanční efekt, ale také o menší zátěž pro naše životní prostředí.

Co patří a nepatří do modrého kontejneru:

Do modrého kontejneru patří starý papír, noviny, časopisy, knihy, papírové obaly, sešity, katalogy, krabice. Obálky s foliovými okénky či papíry s kovovými sponkami lze do kontejneru vhodit, zpracovatelé si s tím umí poradit.

Do kontejneru rozhodně nepatří mokrý, mastný či jinak znečištěný papír se zbytky potravin či chemikálií, voskovaný papír, kopírovací papír, hygienické potřeby.

Co patří a nepatří do žlutého kontejneru:

Do žlutého kontejneru nebo speciálního pytle patří sešlápnuté PET lahve, plastové tašky, obaly od kosmetiky, folie a další výrobky z plastu.

Naopak nikdy do žlutých kontejnerů nevhazujte obaly znečištěné chemikáliemi a s velkým nánosem zbytků potravin, podlahové krytiny a novodurové trubky.

Co patří a nepatří do zeleného nebo bílého kontejneru:

Do kontejnerů na sklo patří víceméně jen obalové (láhve od vína, alkoholických a nealkoholických nápojů, sklenice od kečupů, zavařenin, zeleniny, apod.) a tabulové sklo.

Autoskla, zrcadla, drátoskla nelze zpracovat a pozor – porcelán a keramika patří do směsného komunálního odpadu, nikoliv mezi sklo.

Textil

Do speciálních kontejnerů na textil patří staré obnošené oblečení a boty. Neměly by však být špinavé nebo jinak znečištěné.

 

 

 

 

Velkoobjemový a nebezpečný odpad

Velkoobjemový a nebezpečný odpad patří na sběrný dvůr nebo lze využít pravidelných mobilních svozů.

Svoz velkoobjemového odpadu provádíme v obci společně s nebezpečným odpadem pravidelně 2x ročně (jaro – podzim).

Za velkoobjemový odpad můžeme považovat:

 • Nábytek
 • Koberce, linoleum
 • Objemný elektroodpad
 • Sanitární technika
 • Sádrokartonové desky

Za nebezpečný odpad můžeme považovat:

 • rozpouštědla vč. obalů
 • kyseliny vč. obalů
 • pesticidy vč. obalů
 • barvy vč. obalů
 • zářivky
 • akumulátory
 • motorové oleje vč. obalů

Seznam nadcházejících odvozů velkoobjemového a nebezpečného odpadu

Termín svozu jaro 2022:

               v sobotu 09.dubna 2022 

               sběr kovového šrotu (hasiči) bude v sobotu 02.04.2022

 

Termín svozu podzim 2022:

              v sobotu 17.září 2022 

 

 

Bioodpad

V roce 2015 byl zahájen rozvoz kontejnerů na bioodpad po celé obci tak, aby občané mohli dle rozpisu svozů zlikvidovat biologicky rozložitelný odpad ze svých domů a zahrad. Tento odpad je dále zpracováván v mobilní kompostovací stanici. Srdcem této stanice je drtící a míchací stroj Zego.

V důsledku problémů s ukládáním bioodpadu v areálu zemědělského družstva (občané vyvážejí na plochu společně s bioodpadem také materiály, které tam evidentně nepatří, např. železo, cihly, kusy betonu apod.), bude obec Štarnov nucena přistoupit k zabezpečení tohoto místa oplocením.

Místní řád skládky biologicky rozložitelného odpadu

 1. Místo v areálu ZD s.r.o. je zřízeno pro potřeby občanů obce Štarnov.
 2. Každý návštěvník se musí řídit pokyny uvedenými v tomto řádu.
 3. Na skládku lze ukládat pouze biologicky rozložitelný materiál z běžného provozu domácnosti, jako např. listí, trávu, zbytky ovoce, zeleniny, piliny, spadané ovoce, hlínu z květináče, podestýlku z chovu.
 4. Na skládku nelze ukládat odpady z podnikatelské činnosti.
 5. Provozní doba pro individuální ukládání odpadu je středa a sobota od 8,00 do 18,00 hod.
 6. Svoz kontejnerů je zajištěn v sobotu od 8,00 do 12,00 hod. Umístění kontejnerů je dle plánu hlášeno vždy ve středu odpoledne obecním rozhlasem a je současně uvedeno na stránkách obce.
 7. Zahájení a ukončení sezony svozu kontejnerů bude oznámeno obvyklým způsobem.
 8. Při ukládání odpadu bude prováděna namátková kontrola.
 9. Řád vstupuje v platnost v den vyhlášení.

Seznam nadcházejících odvozů

Jednotlivé termíny odvozů budou oznámeny v rozhlase.

Kontejner určený pro sběr bioodpadů bude umístěn každou sobotu v čase od 08:00 do 12:00 hod. střídavě v příslušné lokalitě

podle níže uvedeného rozdělení.

 

Kontejnerový svoz bioodpadu bude 2x ročně - na jaře a na podzim.

Termíny svozu jaro 2022 / podzim 2022 jsou plánované podle tabulky:

 

Bioodpad pozdim II.etapa.png

 

Umístění jednotlivých kontejnerů v mapě:

 

mapa umisteni odpadu.jpg